Taisyklės ir sąlygos

UAB „Alpera“ elektroninės parduotuvės prekių pardavimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.alpera.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Alpera“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Perkant el. parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
4. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
4.3. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
4.4. visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
5. Pardavėjas, atsižvelgdamas į el. parduotuvės techninius pajėgumus, turi teisę riboti pirkėjų skaičių.
6. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo Pirkėjui apriboti galimybę pirkti el. parduotuvėje, jeigu pažeidžiami šių taisyklių reikalavimai arba pirkėjas mėgina pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

II. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

7. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai šių Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
8. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.alpera.lt duomenų bazėje.

III. PREKIŲ PARDAVIMO PRADŽIA IR KIEKIS

10. Pardavėjas pasilieka teisę organizuoti išankstinį prekių pardavimą.
11. Pardavėjas pasilieka teisę riboti tam tikrų numizmatinių vertybių, leidžiamų įsigyti vienam asmeniui, kiekį.  Apie tai, ar ribojamas prekės kiekis, nurodoma jos apraše.

IV. PIRKĖJO TEISĖS
12. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nevaržomai keisti, papildyti registracijos duomenis arba panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, pirkėjas netenka galimybės pirkti el. parduotuvėje.
14. Pirkėjas (vartotojas) neturi teisės atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, nes remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gaminiai iš tauriųjų metalų negali būti grąžinami.
15. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

V. PIRKĖJO PAREIGOS

16. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokesčius (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Užsakymo“ lange arba atsiskaitydamas grynais ar mokėjimo kortelė Pardavėjo parduotuvėje, esančioje Titnago g. 10, Vilniuje.
17. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
18. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo apmokėjimo būdo pasirinkimo ir mygtuko „Tvirtinti užsakymą“ paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
19. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

VI. PARDAVĖJO TEISĖS

20. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
21. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
22. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

VII. PARDAVĖJO PAREIGOS

23. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
24. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
25. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

VIII. PREKIŲ PRISTATYMAS

26. Prekių pristatymo sąlygos ir terminai nurodyti pristatymo sąlygose 

IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

27. Prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos nurodytos prekių grąžinimo taisyklėse https://alpera.lt/prekiu-grazinimas/

X. ATSAKOMYBĖ

29. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
30. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
31. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
32. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
33. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
34. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

35. Pažymėjęs varnele sutikimą „Aš perskaičiau ir sutinku su pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“  ir paspaudęs mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
37. Pažymėjęs varnele sutikimą „Aš perskaičiau ir sutinku su pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“  ir paspaudęs mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) tretysis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.
38. Uždėdamas varnelę ties „Naujienlaiškio prenumerata“ ar paspaudęs mygtuką „Užsakyti“ ties Naujienlaiškio prenumeratos laukeliu, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu.
39. Uždėdamas varnelę ties „Naujienlaiškio prenumerata“ ar paspaudęs mygtuką „Užsakyti“ ties Naujienlaiškio prenumeratos laukeliu, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Naujienlaiškio prenumerata“ uždėjimu ar paspaudęs mygtuką „Užsakyti“ ties Naujienlaiškio prenumeratos laukeliu, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.
40. Pasirinkęs apmokėjimo būdą ir paspaudęs mygtuką „Tvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
41. Pasirinkęs apmokėjimo būdą ir paspaudęs mygtuką „Tvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

XII. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

42. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
43. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
45. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
46. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.